Wrap with neurology

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0 Uploaded: 21.05.2009
Content: 90521193328067.doc 273,5 kB

Product description

Those included in yayakі pіdsumkove
Klіnіchna anatomіya spinal mozk. Reflex
CHUTLIVІST
Syndrome URAZHENNYA Ruhov the I CHUTLIVIH SHLYAHІV TO RІZNIH RІVNYAH
PІDKORKOVІ GANGLІЇ. Vnutrіshnya capsule. Paleo th neostratum
DOVGASTY MOZOK: IX, X, XII CHMN
Mozkovy MІST: V, VII, VIII CHMN
SEREDNІY MOZOK. The I, II, III, IV, VI FSK LOKALІZATSІYA FUNKTSІY
OBOLONKI GM. Of I CM
The vegetative system nervova
DODATKOVІ Method DOSLІDZHENNYA
Dovіlnі Ruhi, Vidi paralіchіv syndrome Ruhov rozladіv
MOZOCHOK.

Additional information

Klіnіchna anatomіya spinal mozk. Reflex.
1. Characteristics bezumovnih refleksіv.
Tse vrodzhennі, spadkovo zakrіplennі reflexes, viroblennі in protsesі fіlogenezu, zamikayutsya in the furrows of the spinal mozk abo in stovburі mozk head.
2. Characteristics umovnih refleksіv.
Tse nepostіynі, іndivіdualnі reflexes, nabutі in ontogenezі in rezultatі vzaєmodії organіzmu s zovnіshnіm seredovischem, viroblennі on bazі bezumovnih refleksіv, zamikayutsya in korі mozk head.
3. kіltse that m'yazi reflex corneal reflex.
Ochny nerve (n. Trigeminis) - mіst - facial nerve - m. Orbicularis oculi.
4. reflex kіltse that m'yazi nadbrіvnogo reflex.
Ochny nerve - mіst - facial nerve - m. Orbicularis oculi
5. reflex kіltse that m'yazi nizhnoschelepnogo reflex.
Chutlivі gіlki n. Mandіbularis, chutlive i Ruhov kernel n.Trigemini, ruhovі gіlki n. Mandibularis, zhuvalny m'yaz.

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)