Lіngvostilіstichnі osoblivostі tvorchostі K. Kraus

Affiliates: 0,5 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 1 last one 26.11.2012
Refunds: 0

Uploaded: 22.05.2011
Content: 10522180636707.rar 38,5 kB

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 37,973 RUB for a positive review of the product purchased.

Product description

Course project (work).
Category: Foreign literature / Zarubіzhna lіteratura
Subject:. Lіngvostilіstichnі osoblivostі tvorchostі K. Kraus (archive WinRAR)
Language: Ukrainian
Number of pages: 36
Price (WMZ): 15

Additional information

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи лінгвостилістики ……...6
1.1. Поняття стилістики, її предмет дослідження та зміст ……………..6
1.2. Лінгвостилістика як розділ мовознавства та частина загальної стилістики ………………………………………………………………………..11
1.3. Характерні риси лінгвостилістики художньої мови ………………16
Розділ 2. Лінгвостилістичні особливості творів Карла Крауса ……….20
2.1. Основні віхи життя та творчості письменника .…………………...20
2.2. Характеристика лінгвостилістичних особливостей творів Карла Крауса ……………………………………………………………………………24
Висновки ………………………………………………………………….33
Перелік використаної літератури ……………………………………….34ВСТУП

В останні десятиліття художній текст як особлива форма систематизації знань людини про світ залучає до себе увагу дослідників різних наукових дисциплін: стилістики, літературознавства, семіотики, когнітивної лінгвістики, культурології, що дозволяє багатосторонньо освітити ті проблеми, що стосуються основних функцій і особливостей структури художнього тексту, як у плані змісту, так і в плані форми.
Особливе значення для вивчення художнього тексту здобувають дослідження в рамках лінгвістики тексту, результати яких усе більше проникають в інші області знання. На думку багатьох учених, проблеми стилістики й стилістичного аналізу тексту є досить актуальними [Щерба 1957; Степанов 1980; Падучева 1996], а вивчення мови художньої літератури привертає до себе постійну увагу лінгвістів [Гальперин 1980; Кухаренко 1976, 1988; Тураева 1986].
У зв´язку зі спряженістю лінгвостилістики з лінгвістикою тексту, з одного боку, і теорією художньої літератури, з іншого, однієї з головних її завдань стає виявлення загальнозначущих закономірностей, які лежать в основі мовної організації художнього тексту і являють собою "сутність і міру естетичного ефекту" [Лотман 1996].
Останнім часом у мовностилістичних дослідженнях особлива увага приділяється комунікативно-прагматичному аспекту вивчення текстів художньої літератури [Чернухина 1984; Болотнова 1992; Александрова 1996]. Сучасні дослідження художньої мови як особливого способу передачі інформації, можна умовно розділити на дослідження мови поетичної [Козленко 1980; Гончаренко 1988; Козицкая 1998; Кемаева 2003] і дослідження художньої прози [Виноградов 1959; Кухаренко 1976; Чернухина 1984; Падучева 1995; Чес 2000; Челикова 2001].
Дослідники відзначають, що при всій специфіці поезії й прози, вони мають певну типологічну спільність, завдяки схожим комунікативним функціям: естетичній, емоційній, експресивній та ін., а також подібності комунікативно-прагматичної ситуації й мовних засобів реалізації комунікативних завдань, із чого можна зробити висновок, що всі висновки щодо комунікативно-змістовної сторони, зроблені дослідниками поезії або прози, поширюються на художній текст у цілому.
Головне завдання стилістики вивчення й опис функціональних стилів, ознак і стилістичних властивостей окремих мовних одиниць, які поєднують їх (у межах загальної системи мови) у частки, функціонально однорідні підсистеми. Саме дослідження художніх творів з позицій стилістики, вивчення різноманітних стилістичних засобів на всіх рівнях тексту і є головною задачею лінгвостилістичного дослідження. Саме з такой точки зору проводиться й дослідження лінгвостилістичних особливосте творчості Карла Крауса.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження художнього стилю Карла Крауса саме через вивчення лінгвостилістичних особливостей його творів, використання різноманітних стилістичних прийомів, виражальних засобів мови.
Об’єктом дослідження даної роботи виступає лінгвостилістика, її складові елементи.
Предметом дослідження є лінгвостилістичні особливості творчості Карла Крауса, стилістичні прийоми та виражальні моін та позамовні засоби, що використовує письменник у своїх творах.
Мета дослідження полягає у докладному аналізі добутків Крала Крауса та виявленні на його основі характерних рис та домінантних ознак своєрідності

Feedback

0
No feedback yet.
Seller will give you a gift certificate in the amount of 37,973 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)