Money and credit

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 05.08.2008
Content: 01-2331.rar 1490,09 kB

Product description

У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та ва-лютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсі-анських та монетаристських грошових концепцій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти тре-тього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Additional information

Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)