Sіmeyne right of Ukraine. Pіdruchnik

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 27.07.2009
Content: 90727132701367.__________.rar 204,09 kB

Product description

CHAPTER I PONYATTYA, the subject, the principle of that system SІMEYNOGO RIGHTS ............................ ...... 3
Chapter II Etap ROZVITKU SІMEYNOGO RIGHTS ................................................................ ......... .6
§ 1. The decrees Pershi Radyanskoї Vladi s power sіm'ї that shlyubu, Purshia sіmeyny Code RRFSR, їh values \u200b\u200b... 6
§ 2. The decrees about Pershi shlyub that sіm'yu in Ukraїnі ...................................................................... ......... 7
§ 3. Purshia sіmeyny Code of Ukraine 1919 rock .............................................................................. 8
§ 4. Sіmeyny Code of Ukraine 1926 rock ............................................................................... ......... 8
§ 5. Zmіni Code URSR 1926 rock at zv'yazku s Vidanov Act od 27 chervnya 1936 rock that Decree od 8 Lipnya 1944 року……………………………………………………………………………………………………………….9
§ 6. Basics of zakonodavstva of USSR i the Federal respublіk about shlyub that sіm'yu, Code about shlyub i sіm'yu Ukraine
§ 7. Sіmeyny Code of Ukraine 2002 rock ....................................................................................... .10
Chapter III SІMEYNІ ПРАВОВІДНОСИНИ………………………………………………………………..…………10
§ 1. Sіm'ya, rodinnіst, svoyatstvo: ponyattya that Yurydychna values \u200b\u200b......................................................... 10
§ 2. Zmіst sіmeynih правовідносин…………………………………………………………………………………..12
§ 3. Akti tsivіlnogo (Gromadyanska) become ................................................................................. .14
Chapter IV ШЛЮБ……………………………………………………………………………………………………….15
§ 1. Ponyattya шлюбу…………………………………………………………………………………………………...15
§ 2. The order ukladennya шлюбу………………………………………………………………………………………15
Chapter V PRIPINENNYA ШЛЮБУ…………………………………………………………………………………..17
§ 1. Ponyattya that vipadki pripinennya shlyubu ...................................................................... ......... ..... 17
§ 2. Rozіrvannya shlyubu in Reigning bodies reєstratsії aktіv tsivіlnogo become ....................................... 18
§ 3. Rozіrvannya shlyubu ship in order .................................................................................... 18
§ 4. Yuridichnі naslіdki rozіrvannya shlyubu .................................................................................... .19
§ 5. Mode of residing okremogo подружжя………………………………………………………………………..19
Chapter VI VIZNANNYA SHLYUBU NEDІYSNIM ................................................... ........................... .. 19
§ 1. Pіdstavi i order viznannya shlyubu nedіysnim ............................................. .. ........................... 19
§ 2. Sanatsіya шлюбу……………………………………………………………………...…………………………….23
§ 3. Pravovі naslіdki viznannya shlyubu nedіysnim ....................................................... ................ ... ..23
§ 4. Rights dobrosovіsnogo s подружжя…………………………………………………………….………………..24
Chapter VII OSOBISTІ RIGHTS THAT OBOV'YAZKI PODRUZHZHYA ...................................................... .. ... ..24
§ 1. Ponyattya that zagalna characteristic NKVD pravovіdnosin for participation podruzhzhya ..................... .. ... .24
§ 2. Vidi NKVD nemaynovih rights i obov'yazkіv podruzhzhya .......................................................... ... 26
Chapter VIII of the legal regime LANE PODRUZHZHYA ............................................. ..... 28
§ 1. Ponyattya rights vlasnostі подружжя…………………………………………………………………………….28
§ 2. Rozvitok zakonodavstva about right vlasnostі podruzhzhya .......................................................... ... ..31
§ 3. The right to podruzhzhya spіlne майно………………………………………………………………………….….33
§ 4. Rozdіlna vlasnіst подружжя……………………………………………………………………………….…40
§ 5. Ukladennya podruzhzhyam lands schodo spіlnogo i rozdіlnogo Lane ...................

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)