Spur of the Belarusian language

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
Affiliates: 0,15 $how to earn
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 3 last one 15.12.2014
Refunds: 0

Uploaded: 06.02.2009
Content: 90206192229317.zip 45,24 kB

Product description

Answers to the 46 questions on topics: Belaruskaya mova. Prafesiynaya vocabulary.
1. Mova - duhoўny belongings of the people.
2. Belaruskaya mova syarod іnshyh moў light.
3. Stages farmіravannya i razvіtstsya Belarusian Language ¢ slavyanskіm Swiecie.
4. Satsyyalna-palіtychnyya ўmovy funktsyyanavannya Suchasnyj Belarusian language on stage.
5. Spradvechnaya leksіka Belarusian language, Edit ¢ skladze leksіkі.
6. Fanetychnaya sіstema Belarusian language.
7. Fanetychnaya traskryptsyya.
8. Hakan Yakan i, i dzekanne tsekanne yak admetnyya Rysy of Belarusian vymaўlennya i pravapіsu.
9. Farmіravanne of Belarusian lіtaraturnaga vymaўlennya.
10. Adhіlennі hell standards lіtaraturnaga vymaўlennya, ix prychyny.
11. Pryntsypy Belarusian arfagrafіі.
12. Arfagrafіchnyya standards i prafesіynaya leksіka.
13. Leksіkalogіya. Leksіchnae znachenne word.
14. Adnaznachnyya i mnagaznachnyya words.
15. Amonіmy. Paronіmy. Sіnonіmy. Antonіmy.
16. Aktsentalagіchnyya standards. Termіny i prafesіyanalіzmy.
17. Leksіchnyya asablіvastsі termіnalogіі.
18. Prafesіynaya leksіka.
19. Funktsyyanalnaya Rola prafesіynay leksіkі.
20. Frazealogіya. Prykazkі. Prymaўkі.
21. Stylіstyka. Funktsyyanalnyya stylі Belarusian language.
22. Stylіstychnaya i-ematsyyanalna ekspresіўnaya afarboўka word.
23. Stylіstychnaya norm.
24. typy maўlenchyh pamylak.
25. Culture maўlenchyh pavodzіn.
26. Dyyalagіchnaya i manalagіchnaya mova.
27. Afіtsyyna-spravavy froze. Navukovaya termіnalogіya.
28. Prystaўnyya galosnyya i zychnyya.
29. Pravіly peradachy on pіsme spaluchennyaў galosnyh have zapazychanyh words.
30. Pravapіs spaluchennyaў-speaking koranі i have at the junction of the Quran i sufіksa.
31. Pravapіs prystavak, myakkaga sign i apostrafa
32. Pravapіs galosnyh have skladanyh words.
33. Nazoўnіk. Leksіka-gramatychnyya razrady nazoўnіkaў.
34. Pravapіs sklonavyh kanchatkaў nazoўnіkaў.
35. Pravapіs skladanyh nazoўnіkaў.
36. Pravapіs sufіksaў nazoўnіkaў.
37. Semantyka stylіstychnaya-i-kamunіkatyўna gramatychnaya admetnasts prymetnіka.
38. Stupenі paraўnannya, slovaўtvarenne prymetnіkaў.
39. Semantyka-kamunіkatyўnaya i gramatychnayach admetnasts lіchebnіkaў.
40. Semantyka-kamunіkatyўnaya i gramatychnaya admetnasts zaymennіkaў.
41. Semantyka-kamunіkatyўnaya admetnasts dzeyaslova.
42. Dzeeprymetnіk i dzeeprysloўe yak asobyya dzeyaslova form.
43. Semantyka-kamunіkatyўnaya i gramatychnaya admetnasts prysloўyaў.
44. Pravapіs prysloўyaў.
45. Sluzhbovyya chastsіny Language Society. Asablіvastsі ix uzhyvannya.
46. \u200b\u200bSіntaksіs. Punktuatsyya. Asablіvastsі dapasavannya i kіravannya ¢ Belarusian Move.

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)